Slovenský jazyk

pre iPad
 1. Základné ustanovenia
  Toto licenčné ustanovenie je právna zmluva medzi vami, koncovým užívateľom softwareového produktu, a spoločnosťou Tobiášs.r.o., zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 96661, so sídlom Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 3119, PSČ580 01, IČ27106047 (ďalej len Tobiáš). Softwareovýprodukt sa nepredáva, len sa udeľuje licencia k jeho používaniu. Produkt zahŕňa počítačovýsoftware. Softwareovýprodukt tiežzahŕňa všetky aktualizácie a doplnky, k pôvodnému softwareovému produktu, poskytnuté spoločnosťou Tobiáš. Inštaláciou produktu potvrdzujete, že súhlasíte so všetkými podmienkami tejto licenčnej zmluvy a ste nimi viazaný.
 2. Program a typy licencií
  Pre softwareovýprodukt existuje tento základnýtyp licencie:, Užívateľská licencia pre jeden AppleID účet.
 3. Copyright
  Softwareovýprodukt, dodanýs týmito licenčnými údajmi je majetkom spoločnosti Tobiáš. Softwareovýprodukt je chráňenýzákonmi Českej Republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími súvisiacimi zákonmi. To znamená, že so softwareovým produktom musíte zaobchádzaťako s každým iným materiálom podliehajúcim autorským právam. Softwareovýprodukt sa nepredáva, len sa udeľuje licencia na jeho používanie. Softwareový produkt je dodávanýprostredníctvom AppStore spoločnosti Apple Inc.
 4. Prevod licencie
  Prevod licencie nie je možný.
 5. Ostatné obmedzenia
  Nie je dovolené softwareovýprodukt upravovať, alebo prevádzaťspätnú analýzu alebo zahŕňaťdo iných produktov a šíriťtakto vzniknuté programy.
 6. Ukončenie platnosti zmluvy!
  Pri ukončení platnosti zmluvy musia byťvymazané všetky kópie softwareového produktu.
 7. Obmedzenie záruky
  Tobiáš, s.r.o., nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené používaním tohto programu na zariadení užívateľa, ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s užívaním tohto softwareového produktu.
 8. Obchodná a technická podpora
  Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte Tobiáš, s.r.o.